กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
Bachelor of Science Program in Science Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Bachelor of Science Program in Science Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University
Bachelor of Science Program in Science Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University
Bachelor of Science Program in Science Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University
Bachelor of Science Program in Science Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University
Bachelor of Science Program in Science Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
Bachelor of Science Program in Science Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University

สื่อมัลติมีเดีย