หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรที่เกิดจากการควบรวมระหว่างสองหลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีได้เปิดสอนครั้งแรกในระดับประกาศนียบัตร ปี พ.ศ. 2514 ต่อมาปี พ.ศ. 2528 จึงได้มีหลักสูตรเคมี หมวดวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเคมี วท.บ. (เคมี 4 ปี) โดยสาขาวิชาเคมีได้จัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญหลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC-17025 ในส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิมที่เคยจัดให้มีการเรียนการสอนมาแล้ว โดยมีการปรับรายวิชาเพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น ทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) โดยเริ่มรับนักศึกษาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 มีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษามาแล้ว 5 รุ่น
ต่อมาพบว่าตลอดระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในสาขาทั้งสองน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) เนื่องมาจากโครงสร้างของประชากรในประเทศที่เปลี่ยนแปลงโดยมีเด็กในวัยเรียนลดลง ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนวิทยาศาสตร์น้อยลง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงมีนโยบายให้ควบรวมทั้งสองหลักสูตรเข้าด้วยกันเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา (เดิม) โดยให้นักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรายวิชาแกนเหมือนกัน และแยกเอกวิชาเคมี หรือเอกวิชาชีววิทยาในชั้นปีที่ 2 ซึ่งกำหนดเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน