ปรัชญา

นักวิทยาศาสตร์มีความรู้ ทักษะ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ พร้อมบูรณาการวิชาการ มุ่งสู่วิชาชีพ

ความสำคัญ

วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการนั้นสำคัญยิ่งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนองต่องานวิชาการและวิจัยที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังขาดแคลนกำลังคน และมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการในการพัฒนางานวิจัยต่าง ๆ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ ทำให้ช่วยแก้ปัญหาและตัดสินใจจากข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เข้าใจธรรมชาติได้มากขึ้น อีกช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังสามารถช่วยในการแก้ปัญหาหลายด้าน เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ด้านการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ การผลิตอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เครื่องสำอาง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการศึกษาค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจทำให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านหรือนานาชาติได้ ทำให้สังคมดำเนินไปได้ด้วยดีอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จึงปรับให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและเนื้อหาวิชามีความทันสมัยเพื่อให้สามารถใช้ความรู้และนำไปเพื่อการประยุกต์ประกอบวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน ช่วยพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
  2. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานด้านวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิทยาศาสตร์ ครู อาจารย์ นักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ในองค์กรของรัฐ และเอกชน
  2. นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  3. ผู้แทนจำหน่ายสินค้า (Dealers) หรือพนักงานขายเครื่องมือ/อุปกรณ์/สารเคมี
  4. นักวิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
  5. นักส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
  6. ประกอบอาชีพอิสระ

พันธกิจ

เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความสามารถทางด้านเคมี หรือชีววิทยา พัฒนาองค์ความรู้ สู่งานวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน