thai government procurement 2017 8

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ส่ง อ.ดร.ชาลินี ถังมณี เข้ารับการอบรมหลักสูตร  “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ที่จัดโดยงานพัสดุ กองกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เชิดชัย มีคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบการพัสดุ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ 

สื่อมัลติมีเดีย