คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

mjs 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงนาฎ ไพนุพงศ์ 

ตำแหน่ง     ประธานหลักสูตร

ติดต่อ         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                  Telephone : 091-035-9781

ดาวโหลดไฟล์ : ประวัติและผลงาน

mjs 2

ดร. อรุณศรี ว่องปฏิการ 

ตำแหน่ง     รองประธานหลักสูตร

ติดต่อ         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ดาวโหลดไฟล์ : ประวัติและผลงาน

 

mjs 3

ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล  

ตำแหน่ง     กรรมการ

ติดต่อ         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ดาวโหลดไฟล์ : ประวัติและผลงาน

 

mjs 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธาร ทองพร้อม   

ตำแหน่ง     กรรมการ

ติดต่อ         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ดาวโหลดไฟล์ : ประวัติและผลงาน

mjs 5

ดร. ชาลินี ถังมณี    

ตำแหน่ง     กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อ         e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ดาวโหลดไฟล์ : ประวัติและผลงาน

mjs 6

 

ดร. ทรงยศ เปรมจิตร์     

ตำแหน่ง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อ         e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ดาวโหลดไฟล์ : ประวัติและผลงาน

ดาวโหลดไฟล์ : รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์